Gerwers start met natuurherstel Landgoederen OldenzaalLandgoederen Oldenzaal. (Foto: overijssel.nl/natura2000)
Van de redactie | 16-07-2020
OLDENZAAL - In het Natura 2000-gebied Landgoederen Oldenzaal worden half augustus de eerste werkzaamheden zichtbaar. Aannemer Gerwers uit Tilligte start in opdracht van provincie Overijssel met werkzaamheden om de natuur in het gebied te herstellen en te behouden.

Het Natura 2000-gebied Landgoederen Oldenzaal is te droog. Dat is niet goed voor de kwetsbare natuur. Het gaat onder meer om bomen en planten die op de oevers van de beken te vinden zijn.

Bijzondere planten die er voorkomen zijn bijvoorbeeld de slanke sleutelbloem en de bosanemoon. Ook de kamsalamander en de vissoort rivierdonderpad wil men graag in dit gebied houden.

Daarom neemt de provincie maatregelen om de natuur in stand te houden en te verbeteren. Die werkzaamheden starten overigens nog niet in het hele gebied want er zijn ook gronden van eigenaren met wie nog geen overeenstemming is.

Werkzaamheden

Het gebied moet natter worden. Daarom worden diverse sloten en greppels gedempt. Sommige bossen hebben een hoge grondwaterstand nodig. Daarom maakt de aannemer onder meer de Snoeyinksbeek en Rossumerbeek minder diep.

Op meerdere stukken grond verwijdert Gerwers ook de drainage. In veel landbouwgronden ligt drainage. Dat zijn ondergrondse buizen die ervoor zorgen dat het water versneld afgevoerd wordt uit de bodem. Drainage verlaagt daardoor het grondwaterpeil in die stukken grond maar het zorgt daarmee ook voor verdroging van kwetsbare natuur.

Op een paar plekken worden maatregelen genomen om het oppervlaktewater langer vast te houden. Langs de Snoeyinksbeek verlaagt de aannemer bijvoorbeeld op een paar plekken de grond zodat de beek sneller kan overstromen. Hierdoor wordt niet alleen het bos beschermd, maar ook de rivierdonderpad.

Eind 2021 moeten de werkzaamheden klaar zijn.
Volg ons