Verkeer
Stuur appje
Zoek

Bedrijfsrichtlijnen

In het convenant tussen de NLPO en de VNG is vastgelegd wat een eigentijds Lokaal Toereikend Media-Aanbod is. Het vormen van een landelijk dekkend netwerk van tachtig streekomroepen is een middel om dat te bereiken. 1Twente en Twente FM besloten in 2022 gezamenlijk aan het werk te gaan om de transitie te starten om de streekomroep voor heel Twente te worden.

Als betrouwbare streekomroep streven we naar transparantie en duidelijkheid omtrent onze werkwijze. Daarom vindt u hieronder onze bedrijfsrichtlijnen.

Redactiestatuut

Wij vinden journalistieke onafhankelijkheid en transparantie belangrijk. In dit statuut staan afspraken over de taken en verantwoordelijkheden van de redactie, de verhouding tussen redactie en bestuur, en de manier waarop journalistieke beslissingen worden genomen.

Organogram

Wij vinden een duidelijke organisatiestructuur essentieel voor effectieve communicatie en samenwerking binnen onze organisatie. In dit document staat de hiërarchie en de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende afdelingen en medewerkers met daarin functiebeschrijvingen inclusief taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de medewerkers.

Medewerkersovereenkomst


Wij hechten waarde aan heldere afspraken met onze medewerkers. In deze overeenkomst staan de rechten en plichten van zowel de werkgever als de werknemer.

Protocol ongewenst gedrag


Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers een veilige plek hebben om eventuele problemen of klachten te bespreken. In dit protocol staat beschreven hoe medewerkers een vertrouwenspersoon kunnen benaderen.

Code voor de Journalistiek

Wij streven naar het hoogste niveau van journalistieke integriteit en ethiek. In de bestanden hieronder staan de werkwijzes, richtlijnen en principes waar wij ons aan houden

Governance

1Twente past de Gedragscode Publieke Omroep 2021 toe. Wij vinden een goed bestuur en integriteit belangrijk. In deze gedragscode staan afspraken over bestuurcultuur, integer handelen, risicobeheersing, verantwoording, het melden van misverstanden en het beloningskader presentatoren publieke omroep.

Toegang tot Registers

Als onderdeel van onze toewijding aan transparantie en verantwoording, onderhouden wij bij 1Twente registers waarin bepaalde informatie wordt vastgelegd, in overeenstemming met de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021. Individuen die toegang tot deze informatie willen verkrijgen, kunnen dit aanvragen door zich te identificeren en hun reden voor het opvragen van de informatie te verstrekken, samen met een uitleg van het beoogde gebruik ervan. Wij streven ernaar om toegang tot deze registers op een transparante en billijke manier te verlenen.

Online Only Radio.

Binnenkort zullen TwenteFM en 1Twente samen een geheel nieuw online platform voor doelgroepradio creëren.